Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Milorada Živkovića

DoktoratiMedicinski fakultet

NASTAVNO-NAUČNO VIJEĆE
MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U BANJA LUCI

Na osnovu člana 149. zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 73/10, 104/11 i 84/12) i člana 54.Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednci održanoj 03.12.2012.godine, donijelo je odluke o imenovanju komsije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr Milorada Živkovića, pod naslovom:
„Fertilni kapacitet adolescenata Republike Srpske“

u sastavu:
1. Dr Nenad V. Babić, vanredni profesor, uža naučna oblast Ginekologija i opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Mirjana Rašević, redovni profesor, Fertilitet stanovništva, reproduktivno zdravlje i populaciona politika, Institut društvenih nauka Beograd, Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu, član
3. Dr Sanja Sibinčić, vanredni profesor, uža naučna oblast Ginekologija i opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Milorada Živkovića