Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Dušanke Danojević

DoktoratiMedicinski fakultet

Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Banjaluci
Senatu Univerziteta u Banjaluci

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Banjaluci broj 18-367/2013 od 06.02.2013. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme pod naslovom "Uticaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje odraslog stanovništva u Republici Srpskoj" i kandidatkinje mr Dušanke Danojević, u sastavu:
1. Dr Marija Burgić Radmanović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, uža naučna oblast: Psihijatrija, predsjednik komisije;
2. Dr Nađa Vasiljević, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, uža naučna oblast: Higijena, član;
3. Dr Radojka Kocijančić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast: Higijena i Psihijatrija, član.

Nakon detaljnog pregleda prijave doktorske disertacije i bibliografije kandidatkinje mr Dušanke Danojević, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluki i Senatu Univerziteta u Banjaluci podnosi

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Dušanke Danojević