Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni prihvatljivosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Deana Girotto

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovi člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 73/10) i člana 52. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 09.02.2013. godine, donijelo je odluku broj 18-3-97/2013 o imenovanju Komisije za ocjenu prihvatljivosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr. sci. med Deana Girotto sa naslovom „ULOGA DEKOMPRESIJSKE KRANIEKTOMIJE U LIJEČENJU TEŠKE OZLIJEDE MOZGA PRAĆENE UNUTAR-LUBANJSKIM KRVARENJEM“.

Članovi Komisije za ocjenu prihvatljivosti teme i kandidata su:
1. Prof. dr Zoran Vujković, vanredni profesor, uža naučna oblast, Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik komisije
2. Prof. dr Vlado Đajić, vanredni profesor, uža naučna oblast, Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Prof. dr Darko Ledić, vanredni profesor, uža naučna oblast, Neurohirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci, član Komisija za ocjenu prihvatljivosti teme i kandidata u navedenom sastavu pregledala je materijal prijave teme za izradu doktorske teze kandidata mr. sci. med Deana Girotto i podnosi slijedeći

Izvještaj o ocjeni prihvatljivosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Deana Girotto