Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije mr Nedima Solakovića

DoktoratiMedicinski fakultet

 Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 73/´10, 104/11 i 84/12) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 26.03.2013 godine, donijelo je prijedlog odluke (broj: 18-3-199/2013) o imenovanju komisije za ocjenu izrađene doktorske disertacije mr sc. Nedima Solakovića, dr med. pod nazivom
"PRIMJENA IZOTONE, HIPERTONE I HIPERTONO-HIPERONKOTSKE PREHIDRACIJE U PREVENCIJI HIPOTENZIJE U SPINALNOJ ANESTEZIJI"
u sastavu:
1. Dr Mirsada Prašo, redovni profesor, uža naučna oblast Anesteziologija, Medicinski fakultet u Tuzli, predsjednik;
2. Dr Darko Golić, docent, uža naučna oblast Patološka fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, mentor;
3. Dr Predrag Grubor, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član.

Imenovana komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci sljedeći

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske disertacije mr Nedima Solakovića