Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Marije Obradović

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-311/2013 od 23.04.2013. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme pod naslovom:

"Rasprostranjenost karijesa ranog djetinjstva i dejstvo dentalnih lakova na početne kariozne lezije"

i kandidata Mr sci. dr stom. Marije Obradović, u sastavu:
1. Dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Mirjana Ivanović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Marije Obradović