Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Nataše Trtić

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj: 18-3-378/2013 održanog dana 04.06.2013. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme pod naslovom

''Mikrobiološka analiza efekata različitih modaliteta terapije oboljelih od agresivne parodontopatije''

i kandidata mr sc Nataše Trtić, u sastavu:
1. Dr Saša Čakić, redovni profesor, uža naučna oblast Parodontologija i oralna medicina, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik komisije;
2. Dr Andrija Bošnjak, vanredi profesor, uža naučna oblast Parodontologija i oralna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci, član;
3. Dr Ana Pucar, docent, uža naučna oblast Parodontologija i oralna medicina, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, član
4. Dr Miloš Hadži-Mihailović, docent, uža naučna oblast Parodontologija i oralna medicina, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, rezervni član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Nataše Trtić