Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Željke Kojić

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-377/2013, koje je održano 04. Juna 2013. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme pod naslovom

„Klinička i radiografska analiza stanja parodoncijuma nakon ugradnje endoosealnih implantata sa dvije različite veze kod osoba sa hroničnom parodontopatijom“

i kandidata mr Željke Kojić, u sastavu:
1. Dr Saša Čakić, redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast: Parodontologija i oralna medicina, predsjednik komisije;
2. Dr Andrija Bošnjak, vanredni profesor Studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, uža naučna oblast: Parodontologija; član;
3. Dr Ana Pucar, docent Stomatološkog fakultet Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast: Parodontologija i oralna medicina; član
4. Dr Miloš Hadži-Mihailović, docent Stomatološkog fakultet Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast: Parodontologija i oralna medicina; rezervni član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Željke Kojić