Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Branke Čančarević Đajić

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 73/10 ) i člana 52. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeća Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 10.07.2013. godine donijelo je odluku broj: 18-3-503/2013 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr.sc dr Branke Čančarević Đajić, za izradu doktorske teze pod nazivom: "Uloga Doppler parametara u predikciji perinatalnog ishoda kod intrauterusnog zastoja u rastu ploda" u sastavu:
1. Prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro, vanredni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik komisije;
2. Prof. dr Rade Vilendečić, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Prof. dr Mladenko Vasiljević, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član;

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Branke Čančarević Đajić