Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ruzmira Avdića

DoktoratiUniverzitet u Banjoj Luci

Imenovana je Komisija u sledećem sastavu:
1. Dr Nadežda Ćalić, redovni profesor, uža naučna oblast Priprema mineralnih sirovina, Rudarski fakultet Prijedor, Univerzitet u Banja Luci – predsednik Komisije,
2. Dr Igor Miljanović, docent, uža naučna oblast Računarstvo i sistemsko inženjerstvo i Priprema mineralnih sirovina, Rudarsko-geološki fakultet Beograd, Univerzitet u Beogradu – mentor,
3. Dr Adnan Hodžić, redovni profesor, uža naučna oblast Rudarska i bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, Rudarsko-geološko građevinski fakultet Tuzla - član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ruzmira Avdića