Navigacija
Viber

Konkurs za dodjelu šest stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu programa BANOROB projekta (radni paket 2), koji se finansira iz HERD programa vlade Norveške, Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu šest stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

 

I 

U okviru BANOROB projekta Univerzitet u Banjoj Luci dodjeljuje stipendije studentima drugog ciklusa studija i to:

A) Četiri (4) stipendije za četvoromjesečni studijski boravak na norveškom  univerzitetu NUC (Narvik University College, 2 studenta) i norveškoj firmi PPM AS (2 studenta) u zimskom semestru 2013/14. školske godine, u svrhu izrade master rada. Master rad treba da se radi u saradnji sa nekom od domaćih firmi, i da bude u skladu sa ciljevima BANOROB projekta.

B) Dvije (2) stipendije za jednosemestralni boravak na norveškom univerzitetu NTNU (Norwegian University of Scienceand Technology). Ovaj boravak podrazumijeva pohađanje standardne nastave i polaganje ispita iz odabrane grupe predmeta u ljetnom semestru 2013/14. školske godine. Studenti koji se kandiduju za ovu stipendiju moraće polagati test iz poznavanja engleskog jezika na NTNU. Predmeti koje će student pohađati biće usaglašeni prije odlaska studenta u Norvešku.

II

Za stipendije mogu konkurisati redovni studenti drugog ciklusa studija na Mašinskom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
2. da ne obnavljaju godinu studija u koju su upisani,
3. da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davaoca stipendije,
4. da kao studenti završne godine nisu stariji od 26 godina života.

III

Osim opštih uslova iz člana II ovog konkursa, studenti koji konkurišu moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove: 1. Da su završili prvi ciklus studija;
2. Da su studenti na drugom ciklusu studija na Mašinskom ili Elektrotehničkom fakultetu;
3. da im je prosjek ocjena iz I ciklusa studija 7,50 i više, i da  im je prosječna ocjena do sada položenih ipita na II ciklusu studija 7,50 i viša.

IV

Podnosioci prijave na Konkurs obavezni su dostaviti sljedeće dokumente:
1. uvjerenje o državljanstvu
2. ovjerenu kopiju prve stranice indeksa
3. potvrdu o statusu redovnog studenta, uz podatak da ne obnavljaju godinu studija u koju su upisani
4. ovjerenu kopiju diplome prvog ciklusa
5. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija drugog ciklusa sa naznakom o prosječnoj ocjeni
6. izjavu da ne ostvaruju pravo na stipendiju od drugog davaoca stipendije, ovjerenu od nadležnog organa
7.Biografiju (Europass format)
8. Kopiju pasoša
9. Pismo preporuke (najmanje jedno)
10. Sertifikat o poznavanju engleskog jezika
11. Motivaciono pismo
12. Opis istraživanja za master rad.

 V

 
Uslovi i postupak utvrđivanja rang-liste za stipendije regulisan je Pravilnikom o postupku i uslovima za dodjelu Huawei stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci, koji je objavljen na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci www.unibl.org

VI

Prijave sa potrebnim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Univerzitet u Banjoj Luci,
Rektorat – Komisija za dodjelu stipendija BANOROB projekta,
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A,
78 000 Banja Luka,
sa naznakom "Za BANOROB stipendije".

Konkurs se objavljuje na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci i u dnevnim novinama «Glas Srpske» i biće otvoren petneast (15) dana od dana objavljivanja u «Glasu Srpske».

Rang-lista sa imenima dobitnika stipendije će se objaviti na internet stranici Univerziteta u roku od trideset (30) dana od dana zatvaranja konkursa.

Neblagovremen i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija dostavljena uz prijavu se ne vraća.

vraća.  

R E K T O R

Prof. dr Stanko Stanić