Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ilije Stojanovića

DoktoratiEkonomski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakuteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 13/3.1591-VIII - 2.7/13 od 11.07.2013. godine, a na osnovu člana 31. Pravilnika o naučnonastavnom radu za sticanje zvanja magistra i doktora nauka, te prijedloga Komisije za postdiplomski studij i doktorate, Vijeće Fakulteta na sjednici održanoj 11.07.2013. godine donijelo je Odluku da se prihvata tema doktorske disertacije kandidata mr Ilije Stojanovića pod naslovom: "Nova paradigma dobrog upravljanja u javnoj upravi u funkciji održivog ekonomskog razvoja".

Istom odlukom imenovana je Komisija u sastavu:

1. Dr Jovo Ateljević, vanredni profesor, uža naučna oblast: Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Petar Kunić, redovni profesor, uža naučna oblast Upravno pravo i uprava, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Marin Gužalić, vanredni profesor, uža naučna oblast Menadžment, Ekonomski fakultet u Brčkom, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ilije Stojanovića