Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Deana Girotto

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10, 104/11 i 84/12) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 27.09.2013. godine, donijelo je prijedlog odluke broj: 18-3-632/13 o imenovanju Komisije za ocjenu izrađene doktorske teze mr Deana Girotto, dr med. pod nazivom „ULOGA DEKOMPRESIJSKE KRANIEKTOMIJE U LIJEČENJU TEŠKE OZLIJEDE MOZGA PRAČENE UNUTAR-LUBANJSKIM KRVARENJEM“ u sastavu:

1. Dr Zoran Vujković, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - predsjednik komisije,
2. Dr Vlado Đajić, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci - član komisije,
3. Dr Darko Ledić, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurohirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Rijeci - član komisije.

Nakon detaljnog pregleda urađene doktorske teze kandidata mr Deana Girotto, imenovana komisija Nastavnom-naučnom vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta podnosi sledeći

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Deana Girotto