Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Dženana Kulovića

DoktoratiEkonomski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci od 11.07.2013. godine, a na osnovu člana 31. Pravilnika o naučnonastavnom radu za sticanje zvanja magistra i doktora nauka, te prijedloga Komisije za postdiplomski studij i doktorate, Vijeće fakulteta na sjednici održanoj 11.07.2013. godine donijelo je Odluku da se prihvata tema doktorske disertacije kandidata mr Dženana Kulovića pod nazivom: "Uticaj kompetencija menadžera na poslovnu izvrsnost preduzeća".
Istom oslukom imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije u sastavu:
1. Dr Jovo Ateljević, vanredni profesor, uža naučna oblast: Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Aziz Šunje, redovni profesor, uža naučna oblast: Menadžment i organizacija, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, član
3. Dr Gordana Ilić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Dženana Kulovića