Navigacija
Viber

JRC Akcije „Proširenja i integracije“

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Združeni istraživački centar (JRC) pruža naučnu i tehničku podršku zemljama na putu ka članstvu u EU, novim državama EU članicama kao i pridruženim zemljama u programu Horizont 2020. Ove akcije podržavaju prenos EU zakonodavnog okvira (acquis communautaire) u nacionalna zakonodavstva i olakšavaju naučnu i tehničku razmjenu.
U okviru Akcije „Proširenja i integracija“, JRC nudi specijalizovane radionice, konferencije i napredne trening kurseve u okviru svojih nadležnosti. Radionice su podešene tako da dozvoljavaju nadležnim organizacijama u novim državama članicama, zemljama kandidatima, zemljama potencijalnim kandidatima, pridruženim zemljama Okvirnog programa i na ad-hoc osnovi partnerskim zemljama evropske politike susjedstva i Rusiji za proučavanje naučnih i tehničkih metoda i tehnika koje pomažu u implementaciji EU politika. One, pored toga, pružaju priliku za EU organizacije da se upoznaju sa metodama koje se trenutno koriste u tim zemljama i priliku za obje strane da razgovaraju o tome kako treba implementirati EU zakonodavstvo u budućnosti.

Na veb stranici Združenog istraživačkog centra (JRC) objavljeni su novi E&IA pozivi za 2014. godinu, u dijelu koji se odnosi na Aktivnosti - Akcije „Proširenja i integracije“.

Više informacija može se naći na linku: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1720

Radionice, napredni kursevi i aktivnosti predložene od strane JRC instituta su odabrane na osnovu JRC ključnih orijentacija kao i u skladu sa E&IA istraživačkim prioritetima zemalja.