Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata mr Sabine Šehić

DoktoratiEkonomski fakultet

Nastavno-naučno vijeće Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Odlukom broj: 13/3.2820-II -11.1/13 od 09.12.2013. godine imenovalo je Komisiju za ocjenu urađene doktorske disertacije mr Sabine Šehić pod nazivom: "Razvoj modela poboljšanja poslovnih procesa u funkciji uspješnosti poslovanja", u sastavu:

1. Dr Zdravko Todorović, redovni profesor, uža naučna oblast: Teorijska ekonomija i Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Gordana Ilić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Anđelko Lojpur, redovni profesor, uža naučna oblast: Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Crne Gore, član

Komisija je u predviđenom roku pregledala i ocjenila doktorsku disertaciju pod navedenim naslovom, te o tome Nastavno-naučnom vijeću Ekonomskog fakulteta i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske disertacije kandidata mr Sabine Šehić