Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Saše Papuge

DoktoratiTehnološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci br. 15/3.261-5.3/14 od 13.02.2014. godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu i odbranu urađene doktorske disertacije kandidata mr Saše Papuge, pod nazivom "Kopiroliza otpadne plastike i biomase".

Komisija u sastavu:
1. Dr Petar Gvero, vanredni profesor, uža naučna oblast: Termotehnički sistemi, Mašinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, mentor
2. Dr Radana Đuđić, redovni profesor, uža naučna oblast: Organska hemija, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Milorad Maksimović, redovni profesor, uža naučna oblast: Reakcijsko inženjerstvo (Procesno inženjerstvo), Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
4. Dr Ljiljana Vukić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Reakcijsko inženjerstvo (Ekološko inženjerstvo), Tehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
5. Dr Aleksandar Jovović, redovni profesor, uža naučna oblast: Procesna tehnika, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

pregledala je dostavljenu doktorsku disertaciju i o svojim zapažanjima i ocjeni ovog rada, Naučno-nastavnom vijeću Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Saše Papuge