Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni i podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Saša Marina

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-142/2014 na sjednici održanoj 04. 03.2014. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr sc. Saše Marina „Uticaj hijaluronske kiseline na zarastanje postekstrakcionih rana kod osoba oboljelih od diabetes mellitusa tip 2" u sastavu:

1. Dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet, Univerziteta u Banjaluci, predsjednik;
2. Dr Srećko Selaković, redovni profesor, uža naučna oblast Oralna higurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;
3. Dr Snježana Popović-Pejičić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Saše Marina