Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Slave Sukare

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-72/2014 od 28.01.2014. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme pod naslovom "Uticaj ksilitola na nivo Streptococcus mutans-a u djece sa smanjenom koncentracijom vitamina D u serumu" i kandidata Mr Slave Sukare, u sastavu:

1. Dr Dušan Pavlica, vanredni profesor, uža naučna oblast: Mikrobiologija, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast: Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast: Bolesti zuba, Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Slave Sukare