Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Vesne Petković

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11 i 84/12), i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno - naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 04. 03.2014. godine, donijelo je odluku o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr sc. med Vesne Petković, pod nazivom „Javnozdravstveni značaj kontrole kontaminanata i rezidua u hrani„ i to u sastavu:

1. Dr Snježana Uletilović, vanredni profesor, uža naučna oblast Biohemija i molekularna biologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik;
2. Dr Budimka Novaković, redovni profesor, uža naučna oblast Higijena, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;
3. Dr Janja Bojanić, vanredni profesor, uža naučna oblast Epidemiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član.

Nakon detaljnog pregleda urađene doktorske disertacije kandidata mr sc.med Vesne Petković, Komisija podnosi Nastavno – naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u
Banjoj Luci sljedeći

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Vesne Petković