Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Đuke Ninković Baroš

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske „br 73/10, 104/11 i 84/12) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno–naučnog vijeća Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 04.03.2014. godine, donijelo je odluku broj: 18-3-144/2014 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sc. med. dr Đuke Ninković Baroš za izradu doktorske teze pod nazivom:

“Značaj autolognog serum kožnog testa u razlikovanju hronične autoimune i hronične idiopatske urtikarije”

u sastavu:
1. Dr Bogdan Zrnić, redovni profesor, uža naučna oblast dermatovenerologija, Medicinski fakultet Banjaluka, predsjednik komisije;
2. Dr Slobodan Stojanović, redovni profesor, uža naučna oblast dermatovenerologija, Medicinski fakultet Novi Sad;
3. Dr Vesna Gajanin, docent, uža naučna oblast anatomija, Medicinski fakultet Banjaluka, spec. dermatovenerolog;

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Đuke Ninković Baroš