Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Melisa Ahmedbegović Pjano

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-132/2014 od 04.03.2014. godine, imenovana je komisija za ocjenu podobnosti teme pod naslovom „Vidna oštrina i rezidualna refrakcija nakon implantacije iris-fiksirajućih fakičnih sočiva kod miopije“ i kandidatkinje Mr.med.sci. Melise Ahmedbegović Pjano, u sastavu:

1. Dr Milenko Stojković, vanredni profesor, uža naučna oblast: Oftalmologija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Nikica Gabrić, redovni profesor, uža naučna oblast oftalmologija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član - mentor
3. Dr Milka Mavija, docent, uža naučna oblast oftalmologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član - komentor

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Melisa Ahmedbegović Pjano