Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Saše Vujnovića

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, 104/11 i 84/12) člana 54. Statuta univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj dana 12.05.2014. godine, donijelo je Odluku (broj rješenja 18-3-281/2014.) o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr Saše Vujnovića, doktora medicine, pod nazivom “ Evaluacija magnetno rezonantne holangiopankreatografije u predikciji težine izvođenja elektivne laparoskopske holecistektomije” u sljedećem sastavu:

1. Dr Dragan Stojanov, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, uža naučna oblast radiologija - predsjednik
2. Dr Dušan Šuščević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast anatomija - član
3. Dr Slađana Petrović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, uža naučna oblast radiologija - član
4. Dr Dragan Kostić, vanredni profesor Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast hirurgija - rezervni član.

Nakon detaljnog pregleda urađene doktorske disertacije kandidata mr Saše Vujnovića, imenovana komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći:

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Saše Vujnovića