Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sandre Stojković

DoktoratiTehnološki fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike srpske“ broj: 73/10 i 104/11, 84/12 i 108/13) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Tehnološkog fakulteta na 56. redovnoj sjednioci, održanoj 17.04.2014. godine, donijelo je odluku broj 15/3.822-4/14 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr Sandre Stojković za izradu doktorske disertacije pod nazivom: „Fizičko-hemijska svojstva, tekstura i isparljive komponente tradicionalno
proizvedenog ovčijeg suvog mesa – pastrme“, u sastavu:

1. Dr Snježana Mandić, vanredni profesor, uža naučna oblast Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,
2. Dr Natalija Džinić, vanredni profesor, uža naučna oblast Tehnologija konzervisane hrane, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
3. Dr Milan Baltić, redovni profesor, uža naučna oblast Higijena i tehnologija mesa, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sandre Stojković