Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Aleksandre Dominović-Kovačević

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, 104/11 i 84/12) i člana 54 Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog
fakulteta na sjednici održanoj dana 12.05.2014. god. broj: 18-3-277/2014 donijelo je odluku o imenovanju komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr Aleksandre Dominović-Kovačević, doktora medicine pod nazivom „ Evaluacija dijagnostičkog algoritma kod amiotrofične lateralne skleroze „ u sastavu:

1. Dr Duško Račić, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Tihomir Ilić, redovni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akedmije Univerziteta u Beogradu, član;
3. Dr Milan Arbutina, vanredni profesor, uža naučna oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Nakon detaljnog pregleda urađene doktorske disertacije kandidata mr Aleksandre Dominović-Kovačević, imenovana komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Aleksandre Dominović-Kovačević