Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Sanje Vukadinović Stojanović

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 12.05.2014. godine, donijelo je odluku broj 18-3-280/2014 o imenovanju Komisije za ocjenu urađene doktorske teze Mr sc. Sanje Vukadinović Stojanović, doktora medicine, pod nazivom “Dejstvo antidepresivnih lijekova na dužinu QT intervala kod depresivnih pacijenata sa alkoholnom zavisnošću” u sastavu:

1. Dr Aleksandra Dickov, vanredni profesor, uža naučna oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, predsjednik;
2. Dr Milan Stojaković, redovni profesor, uža naučna oblast Psihijatrija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Duško Vulić, vanredni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Nakon detaljnog pregleda urađene doktorske disertacije kandidata Mr sc. dr med. Sanje Vukadinović Stojanović, Komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Sanje Vukadinović Stojanović