Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Vesne Rudić Grujić

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11 i 84/12), i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno - naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 12.05. 2014. godine, donijelo je odluku o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr sc. med Vesne Rudić Grujić, pod nazivom ,,Učestalost i činioci rizika za pojavu gestacijskog dijabetesa’’ i to u sastavu:

1. Dr Snježana Popović Pejčić, redovni profesor, uža naučna oblast, Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, predsjednik;
2. Dr Budimka Novaković, redovni profesor, uža naučna oblast, Higijena sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;
3. Dr Gordana Tešanović, vanredni profesor, uža naučna oblast, Porodična medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član.

Nakon detaljnog pregleda urađene doktorske disertacije kandidata mr sc. med Vesne Rudić Grujić, Komisija Nastavno – naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi sljedeći

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze mr Vesne Rudić Grujić