Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Dragice Draganović

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj dana 12.05.2014.godine, donijelo je odluku o imenovanju komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr Dragice Draganović pod naslovom: „Korelacija markera oksidativnog stresa sa morfološkom analizom posteljice kod hipertenzije u trudnoći“ u sastavu:

1. Dr Nenad Lučić, vanredni profesor, uža naučna oblast Ginekologija i opstetricija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Vesna Ećim-Zlojutro, redovni profesor, uža naučna oblast Ginekologija i opstetricija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, mentor i član;
3. Dr Nebojša Mitić, redovni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini, istureno odjeljenje Kosovska Mitrovica, član.

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Dragice Draganović