Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Irene Kasagić-Vujanović

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 71 stav 7 tačka b Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske„ br 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 16. 06. 2014. godine, donijelo je odluku broj: 18–3–371/2014 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sc. farm. Irene Kasagić–Vujanović za izradu doktorske disertacije pod nazivom: “Hemometrijska analiza hromatografskog ponašanja amlodipin-besilata i bisoprolol-fumarata u tečnoj hromatografiji hidrofilnih interakcija” u sastavu:

1. Dr Dijana Jelić, uža naučna oblast Fizička hemija, Univerzitet u Banjoj Luci – Medicinski fakultet, predsjednik Komisije;
2. Dr Darko Ivanović, redovni profesor, uža naučna oblast Analitika lekova, Univerzitet u Beogradu – Farmaceuski fakultet, mentor;
3. Dr Biljana Stojanović, uža naučna oblast Analitika lekova, Univerzitet u Beogradu – Farmaceuski fakultet, komentor;

Izvještaj Komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Irene Kasagić-Vujanović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3451/medicinski-fakultetST.jpg