Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Saše Jungića

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci broj 18-359/2014 od 16.06.2014. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme Mr sc.med. Saše Jungića za izradu doktorske teze pod nazivom „Značaj primjene inhibitora angiogeneze u liječenju metastatskog kolorektalnog karcinoma“.

Komisija u sastavu:
1. Prof. Dr Dušan Jovanović
2. Prof. Dr Radoslav Gajanin
3. Prof. Dr Branislava Jakovljević

pregledala je materijal u vezi sa Prijavom teme doktorske teze kandidata Mr. Sc. Med. Saše Jungića i donosi sledeći

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Saše Jungića 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3566/medicinski-fakultetST.jpg