Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Dalibora Vranješa

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni Glasnik Republike Srpske", br 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj dana 08.07.2014. godine, donijelo je odluku broj: 18-3-426/2014 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sc. med. Dalibora Vranješ za izradu doktorske teze pod nazivom: "Značaj ekspresije faktora nekroze tumora alfa, interleukina 1 i matriks metaloproteinaze 9 kod hronične upale srednjeg uha sa holesteatomom", u sastavu:

1. Dr Vojko Đukić, redovni profesor, uža naučna oblast Otorinolaringologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, predsjednik,
2. Dr Slobodan Spremo, vanredni profesor, uža naučna oblast Otorinolaringologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član,
3. Dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Dalibora Vranješa

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3664/medicinski-fakultetST.jpg