Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Marka Šantića

DoktoratiEkonomski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske „br 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 20. Statuta Ekonomskog fakulteta, Nastavno–naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na IX sjednici održanoj 09.09.2014. godine, donijelo je Odluku broj: 13/3.1548-IX-12/14 o imenovanju Komisije za ocjenu urađene doktorske disertacije kandidata mr Marka Šantića pod naslovom: “Uticaj integrisane marketinške komunikacije na stavove turista o turističkoj destinaciji"

Sastav Komisije je sljedeći:
1. Dr Sanja Bijakšić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Marketing, Sveučilište u Mostaru, predsjednik;
2. Dr Branko Rakita, redovni profesor, uža naučna oblast: Međunarodni marketing i menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član;
3. Dr Jovo Ateljević, vanredni profesor, uža naučna oblast: Menadžment, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Komisija je detanjno proučila doktorsku disertaciju mr Marka Šantića pod naslovom “Uticaj integrisane marketinške komunikacije na stavove turista o turističkoj destinaciji" i u punoj međusobnoj saglasnosti podnosi Vijeću

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Marka Šantića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3746/logoEF.jpg