Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ljiljane Stanivuk

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni Glasnik Republike Srpske", br 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj dana 11.11.2014. godine, donijelo je Odluku broj: 18-3-797/2014 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sc. med. Ljiljane Stanivuk za izradu doktorske teze pod nazivom:

''Uticaj nivoa vitamina D u serumu na glikoregulaciju i vaskularne komplikacije u osoba sa dijabetesom tip 2''

u sastavu:
1. Dr Snježana Popović-Pejičić, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Nađa Vasiljević, redovni profesor, uža naučna oblast Higijena, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član;
3. Dr Nela Rašeta, vanredni profesor, uža naučna oblast Patološka fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
4. Dr Milka Mavija, docent, uža naučna oblast Oftalmologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
5. Dr Milan Skrobić, vanredni profesor, uža naučna oblast Nuklearna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ljiljane Stanivuk

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3921/medicinski-fakultetST.jpg