Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Đuke Ninković Baroš

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske „br 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na IV redovnoj sjednici održanoj dana 24.03.2015. godine, donijelo je odluku broj: 18-3-219/2015. o imenovanju Komisije za ocjenu urađene doktorske teze kandidata mr Đuke Ninković Baroš, pod nazivom:
“Značaj autolognog serum kožnog testa u razlikovanju hronične autoimune i hronične idiopatske urtikarije” u sastavu:

1. Dr Bogdan Zrnić, redovni profesor, uža naučna oblast Dermatovenerologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik komisije;
2. Dr Vesna Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Slobodan Stojanović, redovni profesor, uža naučna oblast Dermatovenerologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član;

Nakon detaljnog pregleda urađene doktorske disertacije kandidata mr Đuke Ninković Baroš, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci sljedeći:

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Đuke Ninković Baroš

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4136/medicinski-fakultetST.jpg