Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Jadrana Bandića

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3-218/2015 od 25.03.2015. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme pod naslovom „Pouzdanost dermoskopije u diferencijaciji pigmentnih kožnih promena― i kandidata Prim. mr sci. med. dr Jadrana Bandića, u sastavu:

1. Dr Pavle Jeremić, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novo Sadu, predsednik;
2. Dr Darko Lukić, redovni profesor, uža naučna oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član;
3. Dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Jadrana Bandića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4243/medicinski-fakultetST.jpg