Navigacija
Viber

Pečat izvrsnosti u okviru programa HORIZONT 2020

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj Luci

Pečat izvrsnosti
„Pečat izvrsnosti“ je oznaka kvaliteta koja se dodjeljuje prijedlozima projekata podnesenim za finansiranje u okviru programa Horizont 2020, koji su uspješno prošli rigorozne odabire ali nisu mogli biti finansirani u okviru raspoloživog budžeta određenog poziva.

U periodu oskudnih resursa, uticaj našeg investiranja u istraživanje i inovacije treba da se poveća: jedan od načina da se to postigne je stvaranjem sinergije između Horizonta 2020 i drugih izvora finansiranja (kao što su, ali ne i isključivo, Evropski strukturni i investicioni fondovi (ESIF)).

To je takođe jasan mandat koji je predsjednik Junker dao komesarima Moidaš i Kretu.

«Mi u potpunosti podržavamo „pečat izvrsnosti“ kao važan prvi korak u dugoročnom procesu izgradnje sinergije između Horizonta 2020 i Evropskih strukturnih i investicionih fondova. To će pomoći inovativnim kompanijama za pristup i poboljšanje ekonomije zasnovane na znanju u svojim regionima, doprinoseći time i implementaciji pametnih specijalizovanih strategija.»

Zašto „pečat izvrsnosti“?
Svake godine hiljade organizacija u Evropi konkurišu na program Horizont 2020 ulažući svoje dragocjeno vrijeme i resurse. Evropska komisija pokreće jedan od najkompletnijih sistema evaluacije u svijetu, koristeći međunarodne nezavisne eksperte. Evaluacija se odvija u odnosu na tri definisana kriterijuma (izvrsnost, uticaj i kvalitet, te efikasnost sprovođenja) i identifikuje one prijedloge koji nisu dovoljno zreli da dobiju sredstva (ispod praga kvaliteta) i onih koji se smatraju vrijednim finansiranja (iznad praga). Samo neki od prijedloga iznad praga dobijaju sredstva u zavisnosti od raspoloživog Horizont 2020 budžeta.

Sertifikat „pečat izvrsnosti“ biće dodijeljen podnosiocima prijedloga iznad praga koji ne dobiju sredstva: nosilac sertifikata onda može tražiti alternativne izvore finansiranja (regionalne, nacionalne, privatne ili javne) prikazujući sertifikat kao oznaku visokokvalitetnog prijedloga projekta. Zahvaljujući „pečatu“ prijedlozi projekata visokog kvaliteta koji dolaze iz inovativnih malih i srednjih preduzeća (MSP) će imati dodatne šanse da se finansiraju. Dragocjeno vrijeme i trud koji su MSP uložili u prijedlog projekta i razvoj ideje na taj način neće biti uzaludan.

Sertifikat „pečat izvrsnosti“ predstavlja u isto vrijeme jedinstvenu priliku za regione i države članice (i bilo koju drugu zainteresovanu stranu) da u potpunosti iskoriste visoko kvalitetni evalucioni proces Horizonta 2020: da lako identifikuju i eventualno podrže prijedloge projekata visokog uticaja koji dolaze iz obećavajućih inovativnih kompanija, sa ambicijom da rastu i da se takmiče na međunarodnom planu.

 

Kako „pečat izvrsnosti“ funkcioniše u praksi?
Horizontov „MSP instrument“ odabran je za uvođenje „pečata izvrsnosti“ zbog značaja za regionalne i nacionalne finansijere, jer su prijedlozi projekata uglavnom predvođeni od strane jednog MSP, koji rješava manji obim radnji na istraživanju i inovacijama koji je u blizini tržišta sa jasnim teritorijalnim uticajem.

Šta MSP mogu da očekuju?
Dok Komisija pečatom potvrđuje kvalitet prijedloga projekata u skladu sa Horizont 2020 kriterijumima, to ne mora uvijek biti slučaj na lokalnom nivou da MSP pronađu šemu finansiranja koja će im obezbijediti traženu podršku i, tamo gdje su osnovani, finansiranje neće biti automatski bazirano na priznavanju pečata.

Više informacija u vezi mogućnosti finansiranja mogu se dobiti na lokalnom/nacionalnom nivou ili direktono kroz Evropsku mrežu preduzeća i mrežu nacionalnih kontakt tačaka.

Za više informacije posjetite http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4637/image-1.gif