Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Predraga Jovanovića

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/10, 107/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na VIII redovnoj sjednici održanoj dana 10.11.2015. godine, donijelo je odluku broj: 18-3.804/2015 o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr Predraga Jovanovića pod nazivom: "Prediktivni skorovi za terapeutsku endoskopsku retrogradnu holangiopankreatografiju u pacijenata sa sumnjom na holedoholitijazu" u sastavu:

1. Dr Dragan Stojanov, vanredni profesor, uža naučna oblast Radiologija, Medicinski fakultet,  Univerzitet u Nišu, predsednik Komisije; 
2. Dr Enver Zerem, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet,  Univerzitet u Tuzli, član Komisije;
3. Dr Zoran Mavija, vanredni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet,  Univerzitet u Banjoj Luci, član Komisije.

Izvještaj Komisije o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Predraga Jovanovića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4997/medicina.jpg