Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Adriane Arbutine

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 71 stav 7 tačka b Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske„ br 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj 23.12.2015. godine, donijelo je odluku broj: 18/3.936/2015 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sc. stom. Adriane Arbutina za izradu doktorske disertacije pod nazivom:
“Ispitivanje površine gleđi nakon uklanjanja fiksnih ortodontskih aparata” u sastavu:

1. Dr Ivana Šćepan, redovni profesor, uža naučna oblast Ortopedija vilica, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik komisije;
2. Dr Branislav Glišić, redovni profesor, uža naučna oblast Ortopedija vilica, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor; 
3. Dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, član;

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Adriane Arbutine

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5008/medicina.jpg