Navigacija

1C07BNS812 - Metodika nastave biologije I

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Biologija
Naziv Metodika nastave biologije I
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
1C07BNS812 obavezan 7 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Pedagogija sa psihologijom Položen ispit
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa osnovnim principima metodike nastave biologije. Uvođenje studenata u forme metodičkog mišljenja i stručno metodičkog osposobljavanja za planiranje nastavnog gradiva iz oblasti biologije.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Osposobljavanje studenata za samostalno izvođenje vaspitno-obrazovnog procesa i primjenu inovativnih modela nastavno-metodičkog rada.
Sadržaj predmeta
eorijska nastava: Značaj metodičkog obrazovanja, predmet, cilj, zadaci, povezanost sa drugim disciplinama. Obrazovno-vaspitni ciljevi, zadaci i sadržaj u nastavi biologije. Nastavni plan i program. Tipovi testova u nastavi biologije. Korelacija i koordinacija obrazovno vaspitnih sadržaja. Razvoj sistema bioloških predstava i pojmova. Doprinos biologije svestranom razvoju ličnost te očuvanju i zaštiti životne sredine. Specifičnost primjene nastavnih principa: naučnosti i dostupnosti, individualizacije i primjerenosti, sistematičnosti i postupnosti, očiglednosti i apstraktnosti, trajnosti usvajanja znanja, umjenja i navika, jedinstva teorije i prakse i korelacija nastavnih principa. Metode rada u nastavi biologije. Praktična nastava: Testiranje učenika u školi, analiza testa. Pisanje pripreme za čas. Hospitovanje u školi, analiza časova sa hospitovanja. Probni časovi.
Metode izvođenja nastave
Verbalno-tekstualna, demonstrativno-ilustrativna, praktični rad, frontalni, individualni i grupni rad, rad u paru
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Probni čas 2 testa angažman u nastavi seminarski rad praktični ispit usmeni ispit