Navigacija

OAU07UP - Urbana priroda

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Urbanizam
Naziv Urbana priroda
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OAU07UP izborni 8 1P + 4V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nema Za polaganje završnog ispita: izvršene sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1) potpis u indeksu i 2) pozitivno ocijenjen grafički rad.
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je produbljivanje saznanja i razvijanje vještine projektovanja u predmetnoj oblasti uz isticanje njenih karakteristika, značaja i potencijala. Težište je u stvaranju optimalnih uslova kvalitetne savremene urbane sredine u novoj stvarnosti koja će obilježiti arhitektonsku praksu sadašnjih studenata. Kroz analizu pejzažnih struktura i transformacija prostornog konteksta studenti treba da savladaju sve faze projektovanja u pejzažnoj arhitekturi, kao i tumačenje najvažnijih primjera rješenja priznatih savremenih pejzažnih dizajnera.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Nakon uspješnog završetka ovog predmeta studenti će se osposobiti da samostalno obavljaju sljedeće aktivnosti: indentifikuju problem, definišu metodologoški pristup i holistički oblikuju sopstvena rješenja pejzažno-arhitektonskih objekata i elementa prirode kao konstitutivnih dijelova arhitektonske forme.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa tipologijom objekata pejzažne arhitekture kroz: 1) analizu principa i primjera rješavanja objekata pejzažne arhitekture i novih parkova kao izraza savremenih potreba; 2) upoznavanje sa karakteristikama grada i podneblja; 3) upoznavanje sa karakteristikama urbane priroda kroz istorijski razvoj gradova; 4) analizu elemenata urbane prirode; 5) identifikaciju i pozicioniranje postojećih elemenata pejzažne oblikovne strukture; 6) istraživanja u domenu funkcionalno-ambijentalnih karaktetistika prostornog konteksta (nedostaci i potencijali); 7) analizu urbanog pejzaža, urbane prirode i tehnologije; 8) analizu „vještačke prirode“; 9) istraživanje elemenata prirode kao konstitutivnih dijelova arhitektonske forme; 10) pretvaranje fizičkog okvira u urbanu prirodu; 11) analizu uloge dizajna u afirmaciji urbane prirode; 12) odnos urbane prirode i ART-a i 13) analizu principa i primjera rješavanja iluminacije i urbanog mobilijara.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, konsultacije, terenski rad
Literatura
  1. S. Harvey, K. Fieldhouse (2005). The Cultured Landscape. London, New York: Routledge.
  2. Topos Magazine, Topos - European Landscape Magazine (2002). About landscape: essays on design, style, time and space. Munich: Callwey Birkhäuser.
  3. K. Thwaites, I. Simkins (2007). Experimental landcape. London + New York: Routledge.
  4. Lj. Vujković (2003). Pejzažna arhitektura-planiranje i projektovanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet.
  5. R. Johnson (1979). The Green City. Macmillan. Topos European Landscape Magazine
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Aktivnost na nastavi - 5 bodova Grafički rad - 60 bodova Kolokvijumi / Ispit - 35 bodova (2x17,5 bodova)
Posebna naznaka
Prisustvo na predavanjima i vježbama je obavezno. Da bi student stekao pravo na potpis dužan je prisustvovati na 80% nastave. Nastavno osoblje predmeta rad studenta prati kontinuirano u toku trajanja nastavnog procesa, pri čemu se aktivnost studenta vrednuje sa 5% od ukupne ocjene. Uslovi za predaju grafičkog rada: 1) odslušana predavanja i vježbe, 2) minimalno dvoje konsultacija na vježbama sa predmetnim asistentom u tekućem semestru, 3) uredno predati svi grafički prilozi definisani projektnim zadatkom i formom predaje grafičkog rada i 4) grafički rad predat u zakazanom terminu. Pravo na potpis u indeks imaju studenti koji su redovno pohađali predavanja i vježbe. Pravo izlaska na ispit imaju studenti koji su uredno izvršili sve obaveze predviđene radom na predavanjima i vježbama: 1) potpis u indeksu i 2) pozitivno ocijenjen grafički rad.