Navigacija

OA07AK3 - Arhitektonske konstrukcije 3

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonske konstrukcije 3
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AK3 obavezan 3 2P + 3V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Uslov za pohađanje predmeta su: položene Arhitektonske konstrukcije 1, odslušane Arhitektonske konstrukcije 2 (min. 80% prisustva nastavi) i ostvaren prag na vježbama iz Arhitektonskih konstrukcija 2. Student mora imati ostvaren prag od min. 25,5 bodova iz grafičkih radova na vježbama iz Arhitektonskih konstrukcija 2, u koje je uključeno i prisustvo studenta (min. 80%).
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa savremenim principima i metodama projektovanja materijalizacije arhitektonskih objekata sa armirano betonskom nosećom konstrukcijom. Analiziraju se komponente i podsistemi materijalizacije monolitnih, poluprefabrikovanih i prefabrikovanih objekata i razmatraju različite mogućnosti materijalizacije fasada u pogledu vrste materijala i tehnike gradnje.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Potrebno je da studenti prije dolaska na vježbe upoznaju problematiku koja se tretira na vježbama i to kroz prisustvo na predavanjima i proučavanje preporučene literature. Studenti će nakon završetka ovog predmeta biti u mogućnosti da bez primjene statičkog proračuna, aproksativnim proračunima, isprojektuju livene (monolitne), poluprefabrikovane i prefabrikovane armirano-betonske sisteme. Primjenjujući prethodno stečena znanja detalja konstruktivnih elemenata na prvoj godini (AK 1 i AK 2), student će na ovom predmetu, projektovati konstruktivne i arhitektonske osnove, presjeke, izglede i karakteristične tehničke detalje zadanih stambenih zgrada ili administrativnih zgrada, tržnih centara ili robnih kuća, zgrada koje zahtijevaju i veće konstruktivne raspone (veće od 6 m) i različite mogućnosti materijalizacije fasada, nego što je izučavano i projektovano na prvoj godini.
Sadržaj predmeta
Uvodno predavanje, AB zgrade livene na licu mjesta – masivni i skeletni sklopovi; AB skeletne zgrade – tipovi međuspratnih tavanica, pločaste AB tavanice; Rebraste AB tavanice; AB vertikalni konstruktivni elementi – stubovi i zidovi; Ukrućenje objekta – prijem horizontalnih sila; Dilatacije; Fundiranje skeletnih zgrada; Tipovi plitkog i dubokog fundiranja; Materijalizacija fasada skeletnih zgrada – funkcionalni, tehnički, oblikovni zahtjevi; Tipovi nošenih fasada; Oblaganje fasada fasadnom opekom, kamenom, keramikom, itd.; Materijalizacija krovova AB zgrada; Osnove industrijalizovane gradnje. AB prefabrikovani sklopovi – tipovi; Skeletni AB prefabrikovani sklopovi; Panelni AB prefabrikovani sklopovi; Klasifikacija panela; Planovi montaže, vrste mreža, šifriranje elemenata; Prefabrikovane AB fasade; Poluprefabrikovane fasade; Prefabrikovane stepenice; Ćelijski sistemi
Metode izvođenja nastave
Predavanja, interaktivna nastava i vježbe - izrada grafičkih radova, konsultacije. Učenje i samostalna izrada grafičkih radova.
Literatura
  1. Ivković, V., Višespratne skeletne zgrade – konstruktivni sklopovi i elementi, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1974.
  2. Krstić, A. i B. Žegarac, Principi i tehnike oblaganja fasadnih zidova armirano betonskih skeletnih zgrada, skripta, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  3. Krstić, A., Raznovrsnost materijalizacije arhitektonskih struktura, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003.
  4. Krstić, A., Osnove materijalizacije savremenih industrijalizovanih objekata, treće dopunjeno izdanje, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2000.
  5. Ivković, V., Osnovi prefabrikovanih zgrada – konstruktivni sklopovi – elementi – materijali, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1977.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Dva samostalna grafička rada, uključujući i aktivnost na nastavi, ocjenjuju se ukupno sa maksimalno 50 poena (maksimalno 25 poena za svaki grafički rad). Ispit ocjenjuje se sa maksimalno 50 poena. Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najviše 51 poena. Prisustvo nastavi najmanje 80%, urađeni i ocijenjeni grafički radovi (ukupno 2 grafička rada sa maks. 50 bodova), kumulativno ocijenjeni sa minimum 51 % od maks. broja bodova (tj. 25,5 bodova iz 2 grafička rada). Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% i koji ne osvoji na vježbama min. 25,5 bodova, za sticanje prava polaganja ispita, mora obnoviti slušanje predmeta.
Posebna naznaka
Vježbe se odvijaju po grupama. Prije početka svakih vježbi studentima se dostavlja detaljno razrađen program za svaki grafički rad, sadržaj grafičkog rada, te uslovi i rokovi za prijem grafičkih radova.