Navigacija

OG07INF2 - Informatika 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Informatika 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG07INF2 obavezan 2 2P + 2V 4.5
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. -
Ciljevi izučavanja predmeta
Utvrđivanje i sticanje fundamentalnih znanja iz programiranja potrebnih za kasnije usvajanje sadržaja iz stručnih predmeta građevinske struke.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Utvrđivanje i sticanje fundamentalnih znanja iz programiranja potrebnih za kasnije usvajanje sadržaja iz stručnih predmeta građevinske struke.
Sadržaj predmeta
Uvod. Algoritam i procedura – pojam. Program i programski jezici. Rješavanje problema primjenom računara. Uvod u Matlab. Tipovi podataka u Matlab-u. Učitavanje i prikaz podataka. Izrazi. Naredbe za dodjeljivanje vrijednosti. Nizovi. Matrice. Linijska (sekvencijalna) struktura. Naredbe za selekciju. Grananje - IF-naredba. Naredba SWITCH. Ponavljanje algoritamskih koraka. Brojčani ciklus – naredba FOR. Uslovljeni ciklus – naredba WHILE. 2D i 3D grafika. Programi i potprogrami. Rješavanje problema pomoću potprograma. Komentari. Formatiranje izlaza. Tok izvršenja skupa programskih jedinica. Rekurzija. Primjena Matlab-a u numeričkoj analizi. Obrada polinoma. Rješavanje nelinearnih jednačina. Ulazne i izlazne datoteke. Kreiranje grafičkog interfejsa. Primjeri. Visual Basic. Kreiranje grafičkog interfejsa. Korišćenje IF struktura. Visual Basic i Access. Vježbe: Algoritmi, primjeri. Matlab: okruženje, datoteke, konstante, promjenljive, sesija. Matlab: generisanje vektora i matrica, indeksiranje. Matlab: funkcija, elementarne, transcedentalne, vlastite, izrazi, m-datoteka. Matlab: vježbe, primjeri. Matlab: 2D grafikoni, parametarsko i višeprozorsko crtanje, grananje i selekcija. Matlab: osnovni elementi programiranja, sekvence, unos, ispis. Matlab: Petlje i ciklusi. Potprogrami. Matlab u numeričkoj analizi. Obrada polinoma. Matlab: Rješavanje nelinearnih jednačina. Primjeri. Visual Basic. Kreiranje grafičkog interfejsa. Grananje u programu. Petlje. Potprogrami. Visual Basic i Access: Izrada baze podataka.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, vježbe, seminarski radovi i konsultacije.
Literatura
  1. Ljubiša Preradović, "Matlab - principi i primjena", Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2016.
  2. Đorđe Stojisavljević, "Praktikum iz programiranja", Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2020.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave (5 bodova), dva teorijska kolokvijuma (20 bodova), dva praktična kolokvijuma (30 bodova), seminarski rad i aktivnost (15 bodova) i završni rad (30 bodova).
Posebna naznaka
Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi (moraju ostvariti najmanje 80 % prisustva) i da rade sve provjere znanja (kolokvijume). Na svakom testu studenti su dužni da ostvare minimum od 51% osvojenih bodova. Kolokvijumi se održavaju u toku semestra, a popravni tokom ispitnog roka. Završni ispit se održava u okviru ispitnih rokova.