Navigacija

OA07UT - Urbanistička tehnika

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Urbanistička tehnika
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07UT obavezan 3 1P + 2V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Osnove urbanizma 2 Završene predispitne obaveze iz predmeta Osnove urbanizma 2
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj izučavanja predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim elementima i tehnikama oblikovanja i uređenja otvorenih javnih gradskih prostora i postavljanje osnove znanja iz oblasti urbanog dizajna. Preciznije, cilj je upoznavanje studenata sa metodama i tehnikama urbane analize u domenu fizičke i vizuelne strukture grada, posebno njenih funkcionalnih i oblikovnih aspekata i njihovih međusobnih relacija. Rad na predmetu je priprema studenata za problem kompleksnosti urbanih sredina i izazov kreativne praktične primjene novih alata u oblasti urbanog dizajna.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Ishodi izučavanja predmeta su sljedeća stečena znanja: 1) Mapiranje i analiza prostorno-fizičkih karakteristika urbanog prostora, kao što su geometrija urbane matrice, gustina izgrađenost, forma uličnog fronta i profila; 2) Mapiranje i analiza funkcionalnih karakteristika urbanog prostora, kao što su funkcionalna raznovrsnost, prostorni raspored funkcija, funkcionalna kompatibilnost; 3) Mapiranje i analiza izgrađenih struktura u odnosu na prirodne karakteristike, kao što su osunčanost, provjetrenost, morfologija terena; 4) Definisanje koncepta urbanog dizajna otvorenih prostora na osnovu prostornih analiza i prepoznavanja njihove međusobne relacije; 5) Dizajn koncepta mreže pješačkih i automobilskih komunikacija u segmentu urbanog prostora ; 6) Dizajn koncepta saobraćaja u mirovanja sa poznavanjem tehničkih i dimenzionalnih parametara.
Sadržaj predmeta
- Tehnike urbanističke analize u kontekstu urbanog dizajna; - Istorijski kontekst urbanističkih obrazaca; - Tehnike analize odnosa prirodnih uslova i građene sredine; - Tehnike analize karakteristika urbane forme; - Tehnike analize karakteristika mreže pješačkih i automobilskih tokova u urbanom prostoru; - Detalji elemenata saobraćaja u kretanju i mirovanju u kontekstu urbanog dizajna.
Metode izvođenja nastave
Nastava se odvija kroz multimedijalna predavanja, rekognosciranje na terenu, aktivno učešće na vježbama kroz izradu grafičkih elaborata, samostalnu analizu relevantne literature, verbalnu odbranu grafičkih radova i prostornih koncepata koji radovi predstavljaju.
Literatura
  1. Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, Murray Silverstein, Maw Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King, Shlomo Angel. 1977. A Pattern Language. Towns. Buildings. Construction. New York: Oxford University Press.
  2. Bazik, Dragana. 1995. Ponuda gradske scene - potencijali mikro prostora grada. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.
  3. Cullen, Gordon. 1990. Gradski pejzaž. Beograd: Građevinska knjiga.
  4. Lynch, Kevin. 1974. Slika jednog grada. Beograd: Građevinska knjiga.
  5. Maletin, Mihailo. 1992. Gradske saobraćajnice. Beograd: Građevinska knjiga.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Predispitne obaveze studenata su pozitivno ocijenjeni kolokvijumi, 80% prisustva na vježbama i predavanjima, i pozitivno ocijenjeni grafički radovi. Studenti koji dobiju pozitivne ocjene na kolokvijumima iznad ocjene 8, su oslobođeni polaganja završnog ispita i broj osvojenih bodova na kolokvijumima se prenosi u bodove ispita. Kolokvijumi su obavezna provjera znanja. Odsustvo sa dva kolokvijuma, dvije negativne ocjene na kolokvijumima ili kombinacija obavezuju studenta da napiše seminarski rad na jednu od zadatih tema u školskoj godini.
Posebna naznaka
-