Navigacija

OA07AK1 - Arhitektonske konstrukcije 1

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Arhitektonske konstrukcije 1
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA07AK1 obavezan 1 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa osnovnim funkcionalnim elementima i sklopovima materijalizacije masivnih zgrada. U okviru nastave, obrađuje se masivan sklop zgrade i pojedinačno svi njegovi elementi. Obrađuju se konstrukcije koje su jednostavne, lako razumljive i mogu se početnicima empirijski objasniti bez primjene statičkog proračuna kojeg studenti još ne poznaju. Sklop zgrade se razlaže na sastavne elemente: temelji, izolacija od podzemne vlage i vode, zidovi-fasadni i unutrašnji, pregradni i konstruktivni, tavanice, ravni krovovi, prozori i vrata.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Potrebno je da studenti prije dolaska na vježbe upoznaju problematiku koja se tretira na vježbama i to kroz prisustvo na predavanjima i proučavanje preporučene literature. Studenti će nakon završetka ovog predmeta biti u mogućnosti da bez primjene statičkog proračuna, aproksativnim proračunima, isprojektuju jednostavne zidane konstruktivne sisteme i detalje osnovnih konstruktivnih elementa, kao što su: temelji, zidovi, međuspratne konstrukcije, ravne krovove, kao i prozore i vrata.
Sadržaj predmeta
Elementi zgrade – terminologija, konstruktivni sklopovi, Zgrade sa zidanom konstrukcijom, funkcija konstruktivnih elemenata. Iskopi za zgrade sa i bez podruma; Građevinsko tlo; Klasifikacija temelja, Izolacija od podzemne vlage objekta bez podruma i sa podrumom, Izolacija podruma od podzemne vode; Zidovi – klasifikacija i funkcija, Zidovi od opeke i blokova, Zidovi od betonskih blokova; Zidovi od lomljenog kamena; Fasadni zidovi, Ravni krovovi, principi odvodnjavanja; Pokrivanje ravnih krovova, Međuspratne tavanice-klasifikacija, funkcija; AB livene tavanice, Polumontažne i montažne AB tavanice; Tavanice sa ispunom od šupljih tijela, Otvori u zidovima; Prozori – funkcija, klasifikacija, materijali, Prozori – konstrukcija, ugradnja, zastakljenje, zastori, Vrata, klasifikacija, konstrukcija, ugradnja, konstrukcija krila, Spoljna vrata, Podovi - funkcija, klasifikacija, konstrukcija
Metode izvođenja nastave
Predavanja, interaktivna nastava i vježbe - izrada grafičkih radova, konsultacije. Učenje i samostalna izrada grafičkih radova.
Literatura
  1. Trbojević, R., Arhitektonske konstrukcije: Masivni konstruktivni sklop, Orion art, Beograd, 2001.
  2. Jahić, E., Arhitektonske konstrukcije: Principi,sistemi i materijali, Tuzla, 2012.
  3. Mitag, M., Građevinske konstrukcije, 18 izdanje, Beograd, Građevinska knjiga, 2003.
  4. Krstić, P., Arhitektonske konstrukcije 1 i 2, Naučna knjiga, Beograd, 1971.
  5. Petrović, M., Prozori i vrata sa modularnom koordinacijom, separat, Tehničar 3, Građevinska knjiga, Beograd, 1984.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
- 5 samostalnih grafičkih radova, uključujući i aktivnost na nastavi, ocjenjuju se ukupno sa maksimalno 50 poena (maksimalno 10 poena za svaki grafički rad), - ispit se ocjenjuje sa maksimalno 50 poena Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najviše 51 poena - prisustvo nastavi najmanje 80%, urađeni i ocijenjeni grafički radovi (ukupno 5 grafičkih radova sa maks. 50 bodova), kumulativno ocijenjeni sa minimum 51 % od maks. broja bodova (tj. 25,5 bodova iz 5 grafičkih radova). Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% i koji ne osvoji na vježbama min. 25,5 bodova, za sticanje prava polaganja ispita mora obnoviti slušanje predmeta.
Posebna naznaka
Vježbe se odvijaju po grupama. Prije početka svakih vježbi studentima se dostavlja detaljno razrađen program za svaki grafički rad, sadržaj grafičkog rada, te uslovi i rokovi za prijem grafičkih radova.