Навигација

ОА07АК1 - Архитектонске конструкције 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектонске конструкције 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АК1обавезан12П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са основним функционалним елементима и склоповима материјализације масивних зграда. У оквиру наставе, обрађује се масиван склоп зграде и појединачно сви његови елементи. Обрађују се конструкције које су једноставне, лако разумљиве и могу се почетницима емпиријски објаснити без примјене статичког прорачуна којег студенти још не познају. Склоп зграде се разлаже на саставне елементе: темељи, изолација од подземне влаге и воде, зидови-фасадни и унутрашњи, преградни и конструктивни, таванице, равни кровови, прозори и врата.
Исходи учења (стечена знања)
Потребно је да студенти прије доласка на вјежбе упознају проблематику која се третира на вјежбама и то кроз присуство на предавањима и проучавање препоручене литературе. Студенти ће након завршетка овог предмета бити у могућности да без примјене статичког прорачуна, апроксативним прорачунима, испројектују једноставне зидане конструктивне системе и детаље основних конструктивних елемента, као што су: темељи, зидови, међуспратне конструкције, равне кровове, као и прозоре и врата.
Садржај предмета
Елементи зграде – терминологија, конструктивни склопови, Зграде са зиданом конструкцијом, функција конструктивних елемената. Ископи за зграде са и без подрума; Грађевинско тло; Класификација темеља, Изолација од подземне влаге објекта без подрума и са подрумом, Изолација подрума од подземне воде; Зидови – класификација и функција, Зидови од опеке и блокова, Зидови од бетонских блокова; Зидови од ломљеног камена; Фaсадни зидови, Равни кровови, принципи одводњавања; Покривање равних кровова, Међуспратне таванице-класификација, функција; АБ ливене таванице, Полумонтажне и монтажне АБ таванице; Таванице са испуном од шупљих тијела, Отвори у зидовима; Прозори – функција, класификација, материјали, Прозори – конструкција, уградња, застакљење, застори, Врата, класификација, конструкција, уградња, конструкција крила, Спољна врата, Подови - функција, класификација, конструкција
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивна настава и вјежбе - израда графичких радова, консултације. Учење и самостална израда графичких радова.
Литература
  1. Трбојевић, Р., Архитектонске конструкције: Масивни конструктивни склоп, Орион арт, Београд, 2001.
  2. Јахић, Е., Архитектонске конструкције: Принципи,системи и материјали, Тузла, 2012.
  3. Митаг, М., Грађевинске конструкције, 18 издање, Београд, Грађевинска књига, 2003.
  4. Крстић, П., Архитектонске конструкције 1 и 2, Научна књига, Београд, 1971.
  5. Петровић, М., Прозори и врата са модуларном координацијом, сепарат, Техничар 3, Грађевинска књига, Београд, 1984.
Облици провере знања и оцењивање
- 5 самосталних графичких радова, укључујући и активност на настави, оцјењују се укупно са максимално 50 поена (максимално 10 поена за сваки графички рад), - испит се оцјењује са максимално 50 поена Пролазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи највише 51 поена - присуство настави најмање 80%, урађени и оцијењени графички радови (укупно 5 графичких радова са макс. 50 бодова), кумулативно оцијењени са минимум 51 % од макс. броја бодова (тј. 25,5 бодова из 5 графичких радова). Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% и који не освоји на вјежбама мин. 25,5 бодова, за стицање права полагања испита мора обновити слушање предмета.
Посебна назнака
Вјежбе се одвијају по групама. Прије почетка сваких вјежби студентима се доставља детаљно разрађен програм за сваки графички рад, садржај графичког рада, те услови и рокови за пријем графичких радова.