Navigacija

B14723 - Osnove biohemijskog inženjerstva

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije - 240 ECTS
Naziv Osnove biohemijskog inženjerstva
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
B14723 obavezan 7 3P + V 6.5
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Nema Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Da omogući studentu sticanje osnovnih naučnih i akademskih sposobnosti i vještina iz oblasti teorije biohemijskog odnosno bioprocesnog inženjerstva uz razumjevanje pojedinih faza bioprocesa kao i njihove međusobne povezanosti.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Poslije realizacije nastave i polaganja ispita student treba biti osposobljen za razumjevanje značaja i uloge biokatalizatora, razumevanje principa formulacije hranljivih podloga za bioprocese kao i da ima osnovno poznavanje fenomena prenosa u bioreaktoru. Takođe, razumevanje kinetike osnovnih reakcija u bioprocesu, poznavanje principa izbora separacija proizvoda bioprocesa.
  Sadržaj predmeta
  Biokatalizatori; hranljive podloge; metode i kinetika sterilizacije hranljivih podloga; diskontinuirana i kontinuirana sterilizacija hranljivih podloga toplotom; fenomeni prenosa u bioprocesu; prenos mase u bioreaktoru; aeracija fermentacionog medijuma; prenos količine kretanja u bioreaktoru; prenos toplote u biorektoru; karakteristike diskontinuirane, polukontinuirane i kontinuirane tehnike izvođenja bioprocesa; karakteristrike dubinske i površinske kultivacije mikroorganizama i kultivacije na polučvrstim i čvrstim supstratima; stehiometrija bioprocesa; kinetika jednostavnih enzimskih reakcija sa i bez inhibicije; stehiometrija rasta mikroorganizama; metode za mjerenje brzine rasta; opšti kriterijumi za izbor postupka izolovanja i prečišćavanja proizvoda; praćenje toka bioprocesa; kontrola bioprocesa. Laboratorijske vježbe iz oblasti formulacije hranljivih podloga, kinetike sterilizacije, prenosa mase, količine kretanja i toplote u bioreaktorima i stehiometrije bioprocesa.
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja, studijski istraživački rad, laboratorijska i terenska nastava, konsultacije.
  Literatura
  1. 1. V. Veljković: Osnovi biohemijskog inženjerstva, Tehnološki fakultet, Leskovac, 1994.
  2. 2. A. Demain, J. Davies: Industrial microbiology and biotechnology, Second edition, ASM Press, Washington, 1999.
  3. 3. S. Popov: Osnovi biohemijskog inženjerstva-Teorija i prkasa, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2000.
  4. 4. J. Baras, V. Veljković, S. Popov, D. Povrenović, M. Lazić, B. Zlatković: Osnovi bioprocesnog inženjerstva (elektronska forma), Tehnološki fakultet, Leskovac, 2009.
  5. 5. A. Davidović, A. Savić, Praktikum iz industrijske mikrobiologije, Tehnološki fakultet Banja Luka, 2010.
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Prisustvo na nastavi 5 Seminarski rad 20 Završni ispit 20 Vježbe (lab.i pogonske) 15 Testovi provjere znanja (2) 40 Ukupno bodova 100
  Posebna naznaka
  Nema