Navigacija

N-39 - Javno mnjenje

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Novinarstvo i komunikologija
Naziv Javno mnjenje
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
N-39 obavezan 6 3P + 1V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Upisan peti semestar Uslovi pohađanja predmeta i polaganja ispita iz predmeta bliže su definisani u Odluci o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini Fakulteta političkih nauka.
Ciljevi izučavanja predmeta
Predmet "Javno mnjenje" posvećen je analizi formiranja, strukture i uloge političkog javnog mnjenja u savremenim društvima. Tokom semestra biće obrađeni ključni koncepti kao što su javna sfera, javnost, javno mnjenje, zatim analiziraće se javne komunikacije i značaja medija, kao i proces formiranja i uloge javnog mnjenja u društvu. Takođe, predmet obuhvata izučavanje metodologije istraživanja javnog mnjenja, kao što su anketni upitnik, vrste prikupljanja i obrade podataka, kao i sam proces sprovođenja istraživanja.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti treba da upoznaju različite teorijske koncepcije u izučavanju političkog javnog mnjenja, da razumiju procese formiranja i ispoljavanja javnog mnjenja u demokratskom društvu, kao i da budu u mogućnosti da prepoznaju manipulaciju u javnoj komunikaciji. Predmet "Javno mnjenje" ima za cilj da omogući studentima da analitički tumače i saopšte rezultate vlastitog istraživanja javnog mnjenja, koji će biti sproveden u toku semestra.
Sadržaj predmeta
1. Geneza javnosti i javnog mnjenja: od antičke agore do građanske javnosti savremenog doba 2. Javna sfera: normativno i konceptualno utemeljenje 3. Dvije tradicije u istraživanju javnog mnjenja (diskurzivni i agregatni model) 4. Tri vrste javne sfere (makro, mikro i mezo javna sfera) 5. Javno mnjenje: od stavova do ponašanja (psihološka i komunikološka istraživanja) 6. Uloga socijalizacije u ideologiji normalnosti (definisanje i vrste konformizma) 7. Tri paradigme medijskih efekata (maksimalni medijski efekti) 8. Tri paradigme medijskih efekata (minimalni medijski efekti) 9. Tri paradigme medijskih efekata (dugoročni medijski efekti) 10. Javnost kao politički aktivan subjekat (socijalnizacija javne sfere i spirala tišine) 11. Politički odnosi s javnošću u kontekstu manipulacije javnim mnjenjem 12. Javna sfera i mediji (tehnike manipulacije javnim mnjenjem i uloga medija) 13. Tehnike spinovanja javnosti (primjeri iz prakse) 14. Produkcija vijesti i uticaj na javnost 15. Završna rasprava: perspektive istraživanja javnog mnjenja
Metode izvođenja nastave
- Nastava na predmetu će se izvoditi predstavljanjem tema i razgovorom o pitanjima iz nastavne materije, kao i čitanjem zadanih materijala i pisanjem kolokvija i radova iz predispitnih obaveza. - Temeljna predmetna obaveza za sve studente je redovno pohađanje nastave, čitanje nastavnih materijala i pisanje predispitnih obaveza u toku semestra. - Da bi stekao uslov za ovjeru urednog pohađanja predmeta, student može ukupno izostati najviše tri nedjelje, odnosno 20% nastave iz predmeta. Za studente koji kasne na čas više od deset minuta ili koji čas napuste deset i više minuta ranije smatraće se da nisu prisustvovali tom času.
Literatura
  1. Političko javno mnjenje 2018 - hrestomatija za internu upotrebu (izdanje 2018. godine)
  2. Valter Lipman: Javno mnijenje, Zagreb: Naprijed, 1995.
  3. Vesna Lamza Posavec: Javno mnjenje, Zagreb, Alinea, 1997.
  4. Marčelo Foa: Gospodari medija, Beograd: Clio, 2017.
  5. Stanislav Fajgelj: Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju (drugo izdanje), 2005.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Predispitne obaveze se sastoje iz: dva (2) kolokvija (po 20 bodova), aktivnog učešća u istraživačkom radu (do 5 bodova) i prisustva nastavi i vježbama (do 5 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Kolokvij Kolokvij je pismeni test koji se izvodi u toku semestra. Nastavnik ili saradnik će na početku semestra bliže objasniti način izvođenja i termine kolokvija. Studenti su obavezni pisati kolokvije i za one koji, iz bilo kog razloga, ne pristupe kolokviju, smatraće se da ga nisu položili i dobiće nula (0) bodova, u skladu sa Odlukom o praćenju i vrednovanju rada studenata u školskoj 2013/2014. godini. Aktivnost Bodove na aktivnost student može steći na osnovu učešća u israživanju koje će biti sprovedeno u toku semestra. Na osnovu učešća i urađenih analiza i izvještaja može steći od 0 do 5 bodova na aktivnost. Završni ispit Završni ispit obavlja se usmeno i na njemu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 50 bodova.