Navigacija

SR1-46 - Upravni postupak i upravni spor

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Socijalni rad
Naziv Upravni postupak i upravni spor
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
SR1-46 obavezan 6 2P + 1V 3.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  S obzirom da se bavi sagledavanjem materije toka i kontrole upravnog rada, izučavanje ovog predmeta uslovljeno je poznavanjem problematike nastavnog predmeta Osnove upravnog prava, u okviru koga se proučava statička komponenta (organizacioni i sadržinski aspekt) tog rada.
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Predmet je koncipiran s ciljem da studenti izučavanjem ovog predmeta steknu osnovna i produbljena znanja o najvažnijim pojmovima, pitanjima i institutima prava opšteg upravnog postupka i upravnog spora Republike Srpske. Krajnji cilj je da se studenti ovladavanjem materijom važećeg opšteg upravnog i upravo-sudskog režima u pravu Republike Srpske što bolje teorijski i praktično edukuju i osposobe za rad u pojedinim organima, organizacijama i institucijama koje primijenjuju ovu problematiku.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Sticanjem osnovnih i proširenih teorijskih i praktičnih znanja iz ovog nastavnog predmeta studenti će biti osposobljeni da stručno, znalački i vispreno obavljaju poslove iz domena široko zastupljene dinamičke i složene komponente upravnog rada i steći potrebni nivo znanja za daljnje profesionalno usavršavanje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj predmeta obuhvata izučavanje sljedećih tematskih cjelina: 1. Upravno procesno pravo i njegovo mjesto u sistemu prava Republike Srpske; Pojam, cilj, značaj i vrste upravnog postupka; Zakonsko regulisanje, sadržina i primjena pravila opšteg upravnog postupka u pravu Republike Srpske; 2. Osnovna načela opšteg upravnog postupka; 3. Nadležnost; Učesnici u upravnom postupku; 4. Opštenje organa i stranaka; Rokovi i povraćaj u pređašnje stanje; 5. Pokretanje postupka i spajanje upravnih stvari u jedan postupak; Dispozitivne stranačke radnje u toku postupka; 6. Skraćeni postupak; Poseban ispitni postupak; 7. Okončanje prvostepenog upravnog postupka; 8. Drugostepeni upravni postupak; 9. Upravni izvršni postupak; 10. Vanredna pravna sredstva; 11. Kontrola uprave; 12. Sistemi sudske kontrole nad radom uprave; Teorijska shvatanja o pojmu upravnog spora; 13. Vrste upravnog spora; Upravni spor u pozitivnom pravu; 14. Učesnici upravnog spora; Razlozi za vođenje upravnog spora; Tužba u upravnom sporu; Postupak rješavanja upravnog spora; 15. Pravna sredstva u upravnom sporu; Obaveznost i izvršenje pravosnažnih presuda iz upravnog spora.
  Metode izvođenja nastave
  Nastava će se izvoditi u formi predavanja, prezentovanja pojedinih odabranih tema od strane studenata, interaktivne komunikacije, odbrane seminarskih radova, konsultacija.
  Literatura
  1. Rađenović, O. M. (2019) Pravo opšteg upravnog postupka i upravnog spora, Banja Luka, Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet.
  2. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, 13/02; 87/07; 50/10 i 66/18)
  3. Zakon o upravnim sporovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, 109/05; 63/11)
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Provjere znanja iz predmeta vrše se u skladu sa Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija.