Navigacija

OA19SP1 - Studio projekat 1 - Čovjek i prostor

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Studio projekat 1 - Čovjek i prostor
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19SP1 obavezan 1 4P + 5V 10.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Cilj nastave je da se student u najširem smislu upozna sa složenošću odnosa čovjeka i prostora, čovjeka i arhitekture, da bi mogao da artikuliše elemente arhitekture i razumije unutrašnji prostor, te logiku njegovog nastanka. Istovremeno se upoznaje sa: elementima tehničkog crteža, nivoima i sadržajem projektne dokumentacije, tehnikama tehničkog, grafičkog i likovnog predstavljanja u arhitekturi. Nastava pruža mogućnost studentu da ovlada praktičnim iskustvom vizuelnog predstavljanja i transponovanju arhitekture, prirode i urbanog okruženja, kao i vizuelnim komunikacijama kojima student može da se izražava u oblasti arhitekture. Razvoj vizuelne kulture koja čini fundus u obrazovanju budućih arhitekata, i upućivanje u metode poimanja oblikovanja, prostora i principe grafičkog predstavljanja prostornih pojava. Proučavanje i razvoj crteža kao osnovnog sredstva i elementa likovnog izražavanja. Pored navedenog, cilj nastave je da studenti pravilno razumiju ulogu arhitekture u istorijskom momentu u kojem živimo i pruži studentima pregled arhitekture danas i njen značaj za razvoj društva u cjelini.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Pojmovnik i funkcije elemenata arhitekture, plan i dijagram organizacije prostora, funkcionalna šema prostora i funkcije arhitektonskih elemenata; Upoznavanje sa mjerilom i načinima prikazivanja prostora: tlocrti, presjeci, perspektiva, aksonometrija, istraživanje modela, kroz alate i metode predstavljanja u arhitekturi, maketa u arhitekturi; Bilježenje i predstavljanje ličnog doživljaja arhitekture, ambijenta uz poznavanje osnovnih pojmova koji definišu građenu sredinu i uslove njene egzistencije i upoznavanje sa osnovnim principima kontekstualnog projektovanja (prirodno-fizički, kulturološki i tehnološki kontekst); Razlikovanje proporcija i međusobnog odnosa elemenata, prikazivanje perspektive i perspektivnih skraćenja, uočavanje izvora osvjetljenja i prikazivanje promjene linije uslovljene različitim osvjetljenjem i kreiranje i transponovanje oblika i prostora; Primjena praktičnih iskustava u likovnom predstavljanju, sticanje znanja o pojmu arhitekture kao jedne od najstarijih ljudskih djelatnosti i stvaranje osnove za izučavanje opštih teorijskih, praktičnih, inženjerskih i primjenjenih nauka neophodnih za savladavanje i usvajanje obrazovanja iz oblasti arhitekture.
Sadržaj predmeta
Upoznavanje sa ontološkim osnovama arhitekture, zanimanjem arhitekte i arhitektonskim stvaralaštvom uopšte, uz pregled arhitekture kao ploda ljudskog rada, razmišljanja i načina života i upoznavanje sa evolucijama arhitektonske djelatnosti i pitanjem šta je arhitektura danas; Arhitektura kao tehnička i umjetnička disciplina, čovjek i prostor, mjere ljudskog tijela,proporcija, zlatni presjek, te istraživanje prostora, veličine i odnosi u arhitekturi; Komunikacije (kretanje i sagledavanje unutar objekta i u široj urbanoj ili prirodnoj cjelini, hijerarhija i organizacija prostora, funkcije prostora i funkcionalne cjeline, te pojam građene sredine (priroda, čovjek, kultura, građena sredina, arhitektura i građena sredina); Tehnički crtež i vizuelne metode predstvljanja u arhitekturi, crtež. Komponovanje crteža. Postavljanje crteža. Osnovni elementi crteža: smjer, pokret i proprocija, konstrukcija crteža, elementi kretanja crteža po horizontali i vertikali, elementi geometrije, primjena perspektive u crtežu i njene zakonitosti; proporcija. Proučavanje linije kao osnovnog sredstva u građenju crteža i formiranju kompozicije; Formiranje crteža sa osnovnom egzistencijom forme, forme u prostoru i forme u građenju jedinstva crteža, linija i njena egzistencija u uslovima crno bijelog u crtežu. Izvor osvjetljenja i sve zakonitosti sa postojećim uslovima osvjetljenja. Promjene linija uslovljene različitim osjvetljenjem. Promjene intenziteta osvjetljenja, struktura predmeta u uslovima osvjetljenja.
Metode izvođenja nastave
Interaktivni nastavni proces kroz predavanja, radionice vježbe i konsultacije. Dokumentovanje (snimanje) prostora. terenska nastava. Predavanja na licu mjesta („in situ“) tokom stručnih obilazaka. Kontinuirano projektovanje i stvaranje kvalitetnih grafičkih priloga podrazumjeva individualno vođenje kroz proces projektovanja.
Literatura
  1. Branislav Milenković, „Uvod u arhitektonsku analizu 1 i 2“
  2. Kosta Bogdanović „Uvod u vizuelnu kulturu”, „Poetika vizuelnog“
  3. Vasić. P: Uvod u likovne umetnosti, Fakultet likovnih umetnosti, Beograd, 1968.
  4. Nojfert E., Arhitektonsko projektovanje, Građevinska knjiga Beograd 2002.
  5. Antal, Kušnir, Slamen, Arhitektonska grafika, Tehnička knjiga Zagreb 1972.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Od studenta se očekuje redovno pohađanje svih segmenata nastave i aktivno učestvovanje u radu na vježbama, diskusijama, prezentacijama i razradi projekta. Uslovi za predaju završnog elaborata su: redovno pohađanje predavanja, vježbi i urađeni svi grafički zadaci u toku semestra.
Posebna naznaka
-