Навигација

ОА19СП1 - Студио пројекат 1 - Човјек и простор

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивСтудио пројекат 1 - Човјек и простор
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА19СП1обавезан14П + 5В10.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Циљ наставе је да се студент у најширем смислу упозна са сложеношћу односа човјека и простора, човјека и архитектуре, да би могао да артикулише елементе архитектуре и разумије унутрашњи простор, те логику његовог настанка. Истовремено се упознаје са: елементима техничког цртежа, нивоима и садржајем пројектне документације, техникама техничког, графичког и ликовног представљања у архитектури. Настава пружа могућност студенту да овлада практичним искуством визуелног представљања и транспоновању архитектуре, природе и урбаног окружења, као и визуелним комуникацијама којима студент може да се изражава у области архитектуре. Развој визуелне културе која чини фундус у образовању будућих архитеката, и упућивање у методе поимања обликовања, простора и принципе графичког представљања просторних појава. Проучавање и развој цртежа као основног средства и елемента ликовног изражавања. Поред наведеног, циљ наставе је да студенти правилно разумију улогу архитектуре у историјском моменту у којем живимо и пружи студентима преглед архитектуре данас и њен значај за развој друштва у цјелини.
Исходи учења (стечена знања)
Појмовник и функције елемената архитектуре, план и дијаграм организације простора, функционална шема простора и функције архитектонских елемената; Упознавање са мјерилом и начинима приказивања простора: тлоцрти, пресјеци, перспектива, аксонометрија, истраживање модела, кроз алате и методе представљања у архитектури, макета у архитектури; Биљежење и представљање личног доживљаја архитектуре, амбијента уз познавање основних појмова који дефинишу грађену средину и услове њене егзистенције и упознавање са основним принципима контекстуалног пројектовања (природно-физички, културолошки и технолошки контекст); Разликовање пропорција и међусобног односа елемената, приказивање перспективе и перспективних скраћења, уочавање извора освјетљења и приказивање промјене линије условљене различитим освјетљењем и креирање и транспоновање облика и простора; Примјена практичних искустава у ликовном представљању, стицање знања о појму архитектуре као једне од најстаријих људских дјелатности и стварање основе за изучавање општих теоријских, практичних, инжењерских и примјењених наука неопходних за савладавање и усвајање образовања из области архитектуре.
Садржај предмета
Упознавање са онтолошким основама архитектуре, занимањем архитекте и архитектонским стваралаштвом уопште, уз преглед архитектуре као плода људског рада, размишљања и начина живота и упознавање са еволуцијама архитектонске дјелатности и питањем шта је архитектура данас; Архитектура као техничка и умјетничка дисциплина, човјек и простор, мјере људског тијела,пропорција, златни пресјек, те истраживање простора, величине и односи у архитектури; Комуникације (кретање и сагледавање унутар објекта и у широј урбаној или природној цјелини, хијерархија и организација простора, функције простора и функционалне цјелине, те појам грађене средине (природа, човјек, култура, грађена средина, архитектура и грађена средина); Технички цртеж и визуелне методе предствљања у архитектури, цртеж. Компоновање цртежа. Постављање цртежа. Основни елементи цртежа: смјер, покрет и пропроција, конструкција цртежа, елементи кретања цртежа по хоризонтали и вертикали, елементи геометрије, примјена перспективе у цртежу и њене законитости; пропорција. Проучавање линије као основног средства у грађењу цртежа и формирању композиције; Формирање цртежа са основном егзистенцијом форме, форме у простору и форме у грађењу јединства цртежа, линија и њена егзистенција у условима црно бијелог у цртежу. Извор освјетљења и све законитости са постојећим условима освјетљења. Промјене линија условљене различитим осјветљењем. Промјене интензитета освјетљења, структура предмета у условима освјетљења.
Методе извођења наставе
Интерактивни наставни процес кроз предавања, радионице вјежбе и консултације. Документовање (снимање) простора. теренска настава. Предавања на лицу мјеста („in situ“) током стручних обилазака. Континуирано пројектовање и стварање квалитетних графичких прилога подразумјева индивидуално вођење кроз процес пројектовања.
Литература
  1. Бранислав Миленковић, „Увод у архитектонску анализу 1 и 2“
  2. Коста Богдановић „Увод у визуелну културу”, „Поетика визуелног“
  3. Васић. П: Увод у ликовне уметности, Факултет ликовних уметности, Београд, 1968.
  4. Нојферт Е., Архитектонско пројектовање, Грађевинска књига Београд 2002.
  5. Антал, Кушнир, Сламен, Архитектонска графика, Техничка књига Загреб 1972.
Облици провере знања и оцењивање
Од студента се очекује редовно похађање свих сегмената наставе и активно учествовање у раду на вјежбама, дискусијама, презентацијама и разради пројекта. Услови за предају завршног елабората су: редовно похађање предавања, вјежби и урађени сви графички задаци у току семестра.
Посебна назнака
-