Navigacija

OA19OAKM - Osnove arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Arhitektura
Naziv Osnove arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OA19OAKM obavezan 1 2P + 2V 5.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
- -
Ciljevi izučavanja predmeta
Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnom terminologijom, principima i elementima konstruisanja i materijalizacije zgrada manjeg gabarita i raspona (≤6 m). Preciznije, cilj predmeta je izučavanje konstrukcija koje su jednostavne, lako razumljive i mogu se početnicima empirijski objasniti bez primjene statičkog proračuna kojeg studenti još ne poznaju.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Student stiče osnovna teoretska znanja koja mu pomažu da razumije logiku masivnih zidanih zgrada, skeletnih i panelnih drvenih zgrada i čeličnih skeletnih zgrada, načina njihovog konstruisanja i materijalizacije, principe i ograničenja. Studenti će osim spoznaje kako treba pravilno grafički i tehnički predstaviti crteže, razumjeti značaj i raspored slojeva konstrukcije i njihove materijalizacije kroz postojeće i nove zgrade (uticaj razvoja tehnologija gradnje, materijala i pravilnika), na detaljima osnovih, jednostavnih vertikalnih i horizontalnih konstruktivnih elementa (zidovi, stubovi, grede, međuspratne tavanice, ravan krov). Studenti će steći sposobnost da nad svojim idejnim rješenjem projektnog zadatka u Studiju 2 upoređuju konstruktivne sisteme i primjene adekvatan konstruktivni sistem i materijalizaciju.
Sadržaj predmeta
Elementi zgrade – terminologija, konstruktivni sklopovi, materijalizacija (zgrade konstruktivnog rastera ≤6m); Upoznavanje sa osnovnim principima i ograničenjama u načinu izvođenja (izvođenje na licu mjesta, poluprefabrikovano i prefabrikovano građenje); Upoznavanje sa materijalizacijom jednostavnih konstruktivnih sistema od kamena, opeke, betonskih blokova, armiranog betona, čelika i drveta; Osnove masivnih, skeletnih, panelnih i kombinovanih konstruktivnih sistema; Iskopi za temelje i klasifikacija temelja prema konstrukciji i materijalizaciji zgrade; Hidroizolovanje zgrada od vode i vlage; Toplotno izolovanje zgrada od spoljašnjih uticaja; Klasifikacija zidova prema funkciji i konstruktivnim zahtjevima i materijalizaciji; Klasifikacija međuspratnih konstrukcija – konstrukcija i materijalizacija; Klasifikacija krovnih konstrukcija ravnog krova prema materijalizaciji konstrukcije sa razrješavanjem odvodnjavanje ravnog krova.
Metode izvođenja nastave
Predavanja, interaktivna nastava i vježbe ‐ izrada grafičkih radova, konsultacije. Učenje i samostalna izrada grafičkih radova.
Literatura
  1. Trbojević, R., Arhitektonske konstrukcije: Masivni konstruktivni sklop, Orion art, Beograd, 2001.
  2. Gajić, D., Okilj U., Peulić S., Osnove arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2021.
  3. Jahić, E., Arhitektonske konstrukcije: Principi,sistemi i materijali, autor, Tuzla, 2012.
  4. Ivković, V., Drvene zgrade, skripta, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
  5. Hart, Han i Zontag, Atlas čeličnih konstrukcija,Građevinska knjiga, Beograd, 1991
Oblici provere znanja i ocenjivanje
‐ 5 samostalnih grafičkih radova, uključujući i aktivnost na nastavi, ocjenjuju se sa maksimalno 50 bodova (maksimalno 10 bodova za svaki grafički rad); ‐ Ispit se ocjenjuje sa maksimalno 50 bodova; ‐ Prolazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi 51 bod ‐ prisustvo nastavi najmanje 80% (24 časa predavanja i 24 časa vježbi), grafički radovi sa pragom od 25,5 bodova iz 5 grafičkih radova (51 % od ukupno 50 bodova) i ispit sa pragom od 25,5 bodova (51% od ukupno 50 bodova); ‐ Student koji neopravdano izostane sa nastave više od 20% (više od 6 časova predavanja i 6 časova vježbi) i koji ne osvoji na vježbama minimalno 25,5 bodova, mora obnoviti slušanje predmeta.
Posebna naznaka
Vježbe se odvijaju po grupama. Prije početka svakih vježbi studentima se dostavlja detaljno razrađen program za svaki grafički rad, sadržaj grafičkog rada, te uslovi i rokovi za prijem grafičkih radova.